Algemene voorwaarden trainingen

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere training, opleiding of workshop (hierna genoemd als (privé)training(en)), aanbieding en transactie tussen Nagel- & manicuresalon Mata Hari en de cursist waarop Nagel- & manicuresalon Mata Hari deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Inspanningen Nagel- & manicuresalon Mata Hari
Nagel- & manicuresalon Mata Hari zal trainingen uitvoeren naar best mogelijk vermogen en inzicht en op grond van de op dat moment bekende gegevens volgens de wetenschap.
Nagel- & manicuresalon Mata Hari handelt volgens de richtlijnen van de fabrikanten, volgens eigen normen en gestelde salonregels en volgens door de cursist verstrekte informatie over relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagel- & manicuresalon Mata Hari zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cursist inlichten over financiële consequenties van trainingen en tevens de wijzigingen of aanvulling daarvan.

Privacy
De opgestelde privacy verklaring van Nagel- & manicuresalon Mata Hari is van kracht zoals vermeld op de website. www.salonmatahari.nl/privacyverklaring

Aansprakelijkheid
Nagel- & manicuresalon Mata Hari is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door en/of doordat onjuiste en/of onvolledige informatie verstrek is door de cursist of het handmodel omtrent relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Nagel- & manicuresalon Mata Hari is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen die de cursist en/ of het handmodel heeft meegenomen naar de training. 
Nagel- & manicuresalon Mata Hari is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook tijdens (online) trainingen.

Afspraken 
Gemaakte afspraken zijn bindend. 
Voor een training wordt altijd tijd gereserveerd. Het wijzigen van afgesproken trainingsonderwerpen moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch doorgegeven worden aan Nagel- & manicuresalon Mata Hari.
Nagel- & manicuresalon Mata Hari kan kosten in rekening brengen indien de cursist een andere en/of kortere training wenst dan initieel afgesproken.
Indien de cursist meer dan 30 minuten te laat op de afspraak verschijnt, behoudt Nagel- & manicuresalon Mata Hari het recht de geplande behandeling in te korten en toch het volledige bedrag van de origineel geplande training te berekenen. 

Annulering
Voor een (privé)training wordt altijd tijd gereserveerd. Voor privétrainingen op lokatie wordt een ruimte en tijd gereserveerd. Bij verzuim om tijdig uw geboekte (privé)training te annuleren worden kosten in rekening gebracht.
Tot 2 weken vóór aanvang van de trainingsdag: kosteloos.
Vanaf 2 weken tot 1 week vóór aanvang van de trainingsdag: 25%
Vanaf 1 week vóór aanvang van de trainingsdag: 50%
Vanaf 2 dagen t/m de dag van aanvang: 100%

Er zijn geen kosten verbonden wanneer de training geheel geannuleerd moet worden wegens lokaal overheidsbeleid (Nederland / België) i.v.m. COVID-19. In overleg wordt de training verplaatst. 

Nagel- & manicuresalon Mata Hari zal verhindering, wijzigingen of annulering van een training zo spoedig mogelijk melden aan de cursist.
Annuleer uw training in geval van ziekte. Neem telefonisch contact op voor overleg wanneer u twijfelt over gezondheidsklachten. Wanneer de cursist of het handmodel ziek op de training verschijnt zal Nagel- & manicuresalon Mata Hari aanvang van de training of toegang tot een training weigeren en de volledige kosten van de geplande training in rekening brengen. De training kosteloos verplaatsen naar een andere datum is dan niet mogelijk.
Beide partijen kunnen afwijken van de gestelde voorwaarden indien zij verhinderd zijn door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan wat juridisch en wettelijk omschreven wordt. Let op: bijv. het niet kunnen vinden van oppas van een kind valt niet onder overmacht!

Vooraf betaald cursusgeld voor online trainingen is non-refundable tenzij anders aangegeven.

Betaling
De aanbetaling voor een training is €100,- en dient vooraf via bankoverschrijving te worden voldaan. Het resterende bedrag wordt via pin/contante betaling of bankoverschrijving voldaan. Een factuur wordt per e-mail verzonden.
Betalingen voor online trainingen worden vooraf via bankoverschrijving voldaan.
Indien een factuur verzonden is voor niet tijdig annuleren / wijzigen van uw training, dient deze factuur binnen 5 dagen via bankoverschrijving voldaan te zijn.

Product aankopen
Aangeschafte starterspakketten, overige producten en overige artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Handmodel
Tijdens privétrainingen, bij Salon Mata Hari in Heerhugowaard, wordt op de eigen hand gewerkt. Werken op een handmodel is mogelijk bij trainingen op lokatie. Een geschikt handmodel dient door de cursist zelf geregeld te worden. Het is niet toegestaan een collega-nagelstylist mee te brengen als handmodel. Blijkt tijdens de training dat de cursist een (aankomend) nagelstylist heeft meegebracht als handmodel, dan wordt het volledige tarief van een privétraining berekend voor het handmodel. Betaling dient ter plaatste voldaan te worden.

Manual/naslagwerk
Niets uit de uitgeven manual(s) of naslagwerken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur/uitgever. Ondanks alle aan de samenstelling van deze manual bestede zorg kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiele telefoon door het handmodel wordt tijdens de training als storend ervaren. Het gebruik van de mobiele telefoon belemmert het behalen van een vakkundig eindresultaat. Daarom is het gebruik van een mobiele telefoon door de cursist en een handmodel tijdens trainingen niet altijd toegestaan.

Kinderen en ander gezelschap
Het is niet toegestaan uw kinderen of ander gezelschap mee te brengen tijdens uw training.

Roken
Het is niet toegestaan in de salon tijdens training te roken. Indien gewenst kunnen pauzes ingelast worden voor cursisten die roken.

Minimale leeftijd
De minimale leeftijd voor deelname aan trainingen is 16 jaar. 
Schriftelijk toestemming van een ouder/verzorger is verplicht voor een training van cursisten tot 18 jaar.
Wanneer door de cursist afgeweken wordt van deze voorwaarden zal Nagel- & manicuresalon Mata Hari de training weigeren uit te voeren en de volledige kosten van de geplande training in rekening brengen.

Behoorlijk gedrag
Cursisten behoren zich tijdens trainingen behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cursist na een waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagel- & manicuresalon Mata Hari het recht de cursist, zonder verdere toelichting of opgaaf van reden de training te staken of toegang tot de training te weigeren.

Publicatie van foto’s van eindresultaten
Tijdens of na een training kunnen foto’s gemaakt. Tenzij de cursist nadrukkelijk verzoekt niet (bij naam) herkenbaar in beeld gebracht te worden, behoudt Nagel- & manicuresalon Mata Hari het recht, al dan niet onder eigen logo, foto’s te publiceren op de website of social media kanalen.
Indien de cursist, door Nagel- & manicuresalon Mata Hari gemaakte foto’s, voor commerciële doeleinden wenst in te zetten, moet eerst toestemming gevraagd worden aan Nagel- & manicuresalon Mata Hari. Nagel- & manicuresalon Mata Hari mag hiervoor een vergoeding eisen.

Beschadiging en diefstal
Nagel- & manicuresalon Mata Hari heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cursist indien deze cursist meubilair, producten of apparatuur beschadigt. Van diefstal wordt door Nagel- & manicuresalon Mata Hari altijd aangifte gedaan bij de politie. 

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nagel- & manicuresalon Mata Hari. Nagel- & manicuresalon Mata Hari zal binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht antwoorden. Tijdens vakantie salonsluiting kan hiervan worden afgeweken door Nagel- & manicuresalon Mata Hari.
Indien de klacht gegrond is zal Nagel- & manicuresalon Mata Hari een passende oplossing bieden en uitvoeren tenzij dit inmiddels voor de cursist zinloos is geworden en dit tevens schriftelijk kenbaar maakt is.
Het aanbieden van passende oplossingen naar aanleiding van klachten na behandelingen vervallen indien:
– De cursist zonder handschoenen werkt.
– De cursist een nagel product niet volgens richtlijnen of advies toegepast heeft.
– De cursist heeft afgeweken van de door Nagel- & manicuresalon Mata Hari gegeven adviezen.
– De cursist het advies van Nagel- & manicuresalon Mata Hari om een arts te consulteren niet heeft opgevolgd.
– Nagel- & manicuresalon Mata Hari is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan het handmodel.

(Kopiëren of publiceren van teksten of afbeeldingen van de auteur is niet toegestaan.)